Domov

 

Kontaktni podatki

Partnerji

Novice

Sporočila za medije

 
     
 

ELEKTRIKA, PROSTOR IN E-MOBILNOST

Prireditev ELEKTRIKA, PROSTOR IN E-MOBILNOST bo 16.06.2016 v hotelu Perla v Novi Gorici. Predstavili bomo nove usmeritve s področja E-mobilnosti in nadgradnje v turistične produkte. Tema bo varčevanje in upravljanje z električno energijo.

PRENOS ENERGIJE
Pogled v preteklost in analiza prenosa energije doseže glavno spremembo ob odkritju elektrike. Če so prej prenašali energijo z različnimi mehanskimi elementi ali pa s prenosom samih energentov je ob izumih električne energije prišlo do možnosti prenosa energije na daljavo. Zelo enostavno je bilo energente kot so drva, premog in nafto transportirati po različnih poteh in jih dostavljati tja ker je bila potreba po energiji. Osnovni problem uporabe fosilnih energij je majhen izkoristek samih naprav, ki drastično znižuje uspešnost energenta. Enostavno lahko ugotovimo, da so stroji, ki uporabljajo principe notranjega izgorevanja zelo energetsko potratni.

Želja po večjem številu pogonov povečuje število kurišč, ki jih poznamo kot motorji za pogon motornih enot in kurišča za ogrevanje stanovanjskih prostorov. Na voljo imamo dva izrazita porabnika, to sta peč za ogrevanje in transportna sredstva, ki sta v stoletju nafte uspešno uporabljala fosilna goriva. V tem obdobju lahko govorimo o izraziti porabi fosilnih goriv, ki so bila spodbujana iz različnih vzvodov kot so država, mediji, lastniki, finančne politike ter drugo.

Glede na število vozil in na število kurišč v Sloveniji lahko govorimo o številki, ki je tam okoli 2miljona enot, kar je ogromno število.

IZHODIŠČA ZA PREMIKE
V zadnjih desetletjih smo priča izrednih tehnoloških sprememb, ki so na področju mikroelektronike in izdelave elementov za gradnjo računalniških in komunikacijskih sredstev pomembno spremenili razvoj in pričakovanja na tehnologijah materialov. Pomembna komponenta razvoja mikroelektronike nam omogoča nekatera drastična odkritja pri pretvorbi elektrike iz enosmerne v izmenično ter obratno. Prav tako zaznavamo izrazite izboljšave v proizvodnji kompresorjev za toplotne črpalke. Tako smo priča pohodu električnih naprav, ki omogočajo mnogo boljše izkoristke uporabljene energije (v našem primeru električne).

Prišli smo v situacijo, ko osnovni pogoni za premikanje električnih vozil dosegajo do 5 krat večje izkoristke od svojih fosilnih nasprotnikov. Prav tako je v primeru ogrevanja ob uporabi toplotnih črpalk razmerje med vložene električno energijo in proizvedeno toplotno energijo tudi 4 krat večje.

V strukturi porabe celotne energije se bo delež električne energije iz sedanjih 27 % do leta 2050 dvignil na 50 %, kar bo posledica masovne uporabe električnih vozil vseh vrst in masovna uporaba toplotnih črpalk, ki bodo nadomestili uporabo fosilnih goril.

Priča smo prihodu dveh tehnologij proizvodnje toplotne energije in gibanja s pomočjo elektrike, ki nam omogoča bistveno boljše rezultate od prejšnjih načinov fosilne uporabe energije. Bistvena prednost je tudi električno omrežje, ki enostavno povezuje proizvajalce in potrošnike energije na večje razdalje.

Osnovni problem še širše uporabe elektrike je hramba energije, ki je ta trenutek s pomočjo akumulatorjev draga, okorna in težko izvedljiva. Od energetskega sistema se zahteva stabilno delovanje, ki ima za osnovo izenačenost med porabo in proizvodnjo.


KJE SO VZVODI (toplotne črpalke in električna vozila)
Posamezna ekonomska stanja pri uravnoteženju deležnikov delovanja energetskih sistemov bodo v prihodnosti naklonjena elektriki kot mediju za prenos energije in uspešno delovanje vseh udeležencev.

Spremembe na področju uporabe energije za ogrevanje in vožnjo bodo bistveno vplivale na razvoj posameznih delov omrežje in sistemov za pretvarjanje različne oblike elektrike (izmenične, enosmerne).


PORABA ENERGIJE IN IZKORISTKI
Elektrika kot osnovni element prenosa energije predstavlja veliko možnosti pri prenosu energije med proizvajalcem in porabnikom. V bodoče lahko pričakujemo, da se bodo normalne poti med udeleženci za dobave energije podaljšale. Naveden sistem bo zahteval od podjetij, ki zagotavljajo prenos električne energije velike aktivnosti za zagotavljanje brezhibnega delovanja omrežja. Potrebne bodo tudi nove povezave med posameznimi središči ter povečanje kapacitet obstoječih.

Ne moremo si predstavljati kakšna velika povečanja na področju distribucije elektrike nas čaka v prihodnje ob raznolikih porabnikih in proizvajalcih. Zagotovo lahko govorimo o bližnji uvedbi fotovoltaike na vsako hišo in temu ustrezno zahtevnost mreže, ki bo morala zagotavljati stabilnost sistema.

Ključna je sprememba uporabnika EE iz enostavnega odjemalca v kompleksnejšega proizvajalca in uporabnika EE (Prosumers), kar vnaša v energetski sistem popolnoma nove zahteve obratovanja in večjo kompleksnost načrtovanja električnih omrežij in porabe EE. Električna energija je do sedaj tekla samo v smeri proizvajalcev do porabnikov, v bodoče pa bo tekla v obe smeri.

Popolnoma normalno bo, da bo vsaka bodoča hiša v prihodnje uporabljala toplotno črpalko za ogrevanje, imela strešne elemente za proizvodnjo električne energije in se prevažala z električnimi vozili.

Povečanje porabe električne energije

Potrebna bi bila študija, ki bo predvidela povečanje porabe energije zaradi navedenih sprememb in uvedbe novosti na tem področju.

RAZVOJ IN GIBANJE JUTRI
Napovedujemo lahko hitre spremembe na naštetih področjih, ki bodo zagotovo predstavljale pozitivna gibanja za gospodarstvo in novih poslovnih priložnosti ter razvoj novih tehnologij.

Na področju IT tehnologij in komunikacij beležimo velike spremembe in izrazito obračanje k sistemom, ki zajemajo, spremljajo, hranijo in analizirajo vse podatke, ki so jim na voljo. Bodoča družba bo usmerjena v izrabo obstoječih podatkov in temu ustrezno oblikovanje novih informacij, algoritmov in predvidevanj dogajanja v okolju, ki ga obravnavajo.


ALI SMO PRIPRAVLJENI NA JUTRI
Sprašujemo se ali smo pripravljeni na spremembe, ki nas bodo doletele jutri in bodo posledice vseh navedenih izhodišč, ki govorijo o potrebah po spremembah ob uporabi energije v vsakdanjem času. Če je Nikola Tesla v svojih razmišljanjih in filozofskih razpravah prepričeval poslušalce, da je energija podobno kot voda in zrak splošno ljudsko dobro je njegovo prepričanje zagotovo razjezilo veliki kapital, ki je pred drugo svetovno vojno videl razvoj v prodaji fosilnih energij. Tukaj je prednjačila nafta, ki jo je bilo mogoče hitro in enostavno črpati ter po morskih poteh dostavljati posameznim državam. Pomembno je bilo prepričati prebivalce, da je koriščenje tega energenta ekonomično upravičeno in preprosto. Sistem črpanja nafte, prodaje in izkoriščanja je omogočal vsem udeležencem zaslužek ob minimalnih tveganjih.

Sistem je preko trošarin, ki so v glavnem namenjeni energentom, ki se uporabljajo za prevažanje (avtomobili) omogočal polnjenje državnih blagajn in enostavno prepričeval potrošnike kako preprosto je imeti svoje lastno vozilo.

Iz Evrope in Amerike se je slednji koncept mobilnosti v povezavi s trošarinami in državo razvijal drugod in uspešno gradil veliko število vozil, ki so bila poganjanja na fosilna goriva. Sociološki moment pomembnosti vozila v družini nasproti okolju je omogočal stalno nakupovanje novih vozil in porabo goriva ne glede na njihovo ceno. Procent potreben za to vrsto svobode je v družinskih proračunih naraščal in dosegal znaten del proračuna. Vozilo je postalo statusni simbol in pomemben del predstavitve posameznika in njegove družine v okolju.

PROBLEMI PRESTRUKTURIRANJA PROIZVODNJE DELOV ZA AVTO
Slovenska industrijska avtomobilska industrija je izrazito usmerjena v proizvodnjo posameznih podsklopov in gradnikov za proizvajalce vozil. Govorimo lahko o veliki odvisnosti industrije od povpraševanja in prodaje vozil na svetovnem trgu kar ima za posledico velika nihanja pri proizvodnji. Posamezna podjetja že sedaj s težavo prilagajajo svoje kapacitete mesečnim in letnim nihanjem.

Zagotovo bi bilo potrebno narediti analizo komponent, ki jih proizvajajo posamezna podjetja in predstaviti presek novih komponent, ki bodo nastala ob proizvodnji električnih vozil. Zagotovo bomo priča popolni ukinitvi izdelave določenih podsklopov in priprave novih komponent za masovno proizvodnjo.

V slovenskem prostoru in industrijskem okolju lahko zaznamo bistveno inovativnost na področju celotnih pogonskih sistemov električnih vozil od akumulatorja, pretvornika in pogona. Bilo bi smiselno ustrezno politiko spodbujanja razvoja prilagoditi tako, da bi bila slovenska podjetja pripravljena na spremembe, ki prihajajo. V mislih imamo možnost, da bi v slovenskem prostoru pripravili produkte, ki bi bili na višjem nivoju kot so sedaj elementi in podsklopi, ki se proizvajajo za avtomobilsko industrijo.


KJE SO MEJE ŠIRITVE
Omejitve širitve procesov zamenjave fosilnih goriv z električno energijo pri potrošnikih bo nastala takoj po zasičenju porabe nove vrste energije. Omejitev bo zagotovo omrežje, ki bo moralo zagotoviti ustrezne količine prenosa energije v mreži. Pričakujemo lahko tudi izrazite novosti na področju pretvorbe fosilnih energij (zemeljskega plina) v električno energijo. Upamo lahko, da bo za to vrstno pretvorbo uporabljen sistem posebnih turbin, ki jih bo direktno poganjal zemeljski plin v izgorevanju. Turbine z izgorevanjem zemeljskega plina pa bodo direktno povezane z generatorji za proizvodnjo električne energije. Tako bo dosežen višji izkoristek kot pri individualni porabi zemeljskega plina v neštetih pečeh v posameznih gospodinjstvih.


ELEKTRIČNA OMREŽJA SO POMEMBNA INFRASTRUKTURA
Ob otvoritvi proge Pragersko Hodoš, ki so jo tudi ustrezno elektrificirali in omogočili prehod iz lokomotiv z uporabo fosilnih goriv na električne smo bili priča težav, ki so posledica nedokončanega električnega omrežja do končnega kupca v našem primeru železnice. Zgodilo se nam je, da nismo uspeli zagotoviti električno energijo porabnikom na tistem mestu, ki ga pričakujejo od nas. Zaustavitev del pri postavitvi mreže ima za posledico drastično znižanje kvalitete dostavljene energije na tem območju. Prišli smo do situacije, ko bomo morali odločiti kaj je pomembno in kaj je najvažnejše za uspešno delovanje sistema.

Električna omrežja postajajo pomembna infrastruktura, ki v celotnem sistemu delujejo v obliki posameznih povezovalnih omrežij in omogočajo zanesljivo dobavo energije do končnega kupca. V novem obdobju povečanega povpraševanja po zanesljivi dobavi električne energije prihajamo do potreb, ko bomo zagotavljanje električne energije merili z osnovnimi zahtevami, ki jih ima vsak človek na posameznih lokacijah v državi.


TEHNOLOŠKE SPREMEMBE OB SPODBUDAH OD ZUNAJ
Širše družbeno okolje bo podvrženo tehnološkim spremembam, ki bodo pozitivno vplivale na uvedbo elektrike kot osnovnega medija za prenos energije in vplivale na družbeni in socialni položaj posameznika in družbe kot celote. Na področju zbiranja podatkov in posredovanja le-teh bo prišlo do nekaterih pomembnih sprememb kot so:

•    uveden bo števec električne energije, ki bo komuniciral dvosmerno in imel več tarif, da bo v dogovoru z distributerjem dinamično sprožal posamezne porabnike EE pri uporabniku, kadar bo višek ali manko električne energije po posebnih dogovorjenih cenah;
•    prevozna sredstva ne bodo več v lasti posameznikov ampak jih bo mogoče najeti vsak trenutek na izbranih mestih ter tako opravljati prevoze ljudi; dolgoročno bodo vozila postala samovozeča in drastično znižala ceno prevozovRAZPOTJA SO LOGISTIČNE POTI, DOSTAVA ENERGIJE IN SPREMEMBE MED POTROŠNIKI
Podvrženi bomo vplivom sprememb na področju logistike blaga in ljudi do te mere, da se bodo naše navade prilagodile novim ekonomskim priložnostim. Vpliv informacijskih tehnologij in posameznih povezav med udeleženci na področju proizvodnje in porabe elektrike bo imel za posledico bistvene spremembe pri načrtovanju življenja posameznikov in njihovega obnašanja v skupnosti. Zagotovo lahko predvidevamo izrazite spremembe pri načinu pobiranja davkov.

Za blaginjo v državi bo ob pobiranju davkov prišlo do nekaterih sprememb, ko bo vlada morala obdavčiti nekatere druge agregate kot je energija, da bi zagotovila potrebne spremembe v družbi in jih s svojimi ukrepi ustrezno podprla. Predvidevamo lahko, da se bodo povečali prispevki za uporabo posameznih digitalnih podatkov in upravljanje z njimi. Prav tako se bo povečal nadzor nad odpadki, ki bodo ustrezno obdavčeni in tako regulirani v okolju. Posamezniki bodo prispevali nove prispevke, ki bodo izhajali iz uporabe informacijske tehnologije ter upravljanja z odpadki.

Želimo si, da bi prehod v novo obdobje potekal brez velikih sprememb ob stalnici, ki enakomerno pritiska na razvoj uporabe elektrike v okolju. Ob želji pa se lahko bojimo, da bo v primeru močnih sprememb prišlo do negativnih vplivov na ljudi in okolje in bistvenih socialnih ter socioloških nihanj v družbi.

Zapisal:
Stojan Grgič, 12.06. 2016